نسخه پیچ تنها در داروخانه شبانه روزی

سلام شاید بیان خاطرات روزمره یک کمی در اطلاع دادن به مردم موثر باشه

نسخه پیچ تنها در داروخانه شبانه روزی

سلام شاید بیان خاطرات روزمره یک کمی در اطلاع دادن به مردم موثر باشه

سلام
از دبیرستان وارد این شغل شدم
که ای کاش میرفتم دنبال درسم
موقع دانشگاه و خدمت هم چون نیاز به درامد داشتم ادامه دادم و این شد که به طور کامل داروخانه ای شدم